หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลควนศรี

 • นางอภิสรา คงคชวัน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089-9092265

 • นายสุรสิทธิ์ พ่วงฟู

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายศักดาเดช โพธิ์เพชร

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด