เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
เทศบัตญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566
19 พฤษภาคม 2566

38


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัตญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565
22 มีนาคม 2565

117


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง ตลาด พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565
22 มีนาคม 2565

83


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565
22 มีนาคม 2565

19


เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565

เอกสารแนบ
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562
19 สิงหาคม 2562

282


ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562
25 เมษายน 2562

104


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2561
10 ตุลาคม 2561

97


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559
8 เมษายน 2559

129


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2559 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558
27 พฤศจิกายน 2558

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2558
23 กรกฎาคม 2558

110


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2558 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่
25 ธันวาคม 2557

1722


 

เทศบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ มีเอกสารแนบประกาศ