Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
   
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270 เบอร์โทร 077-267049 fax 077-267049  
 
   ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
   ประวัติความเป็นมา
   แผนที่และการเดินทาง
   โครงสร้างการบริหาร
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   ผลงานเทศบาล
   กฎหมายและระเบียบ
   มาตรฐานการปฎิบัติงาน
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   นโยบายผู้บริหาร
 
แผนพัฒนาเทศบาล
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนดำเนินงานประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เทศบัญญัติ
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   เทศบัญญัติเรื่องอื่นๆ
   คู่มือบริการประชาชน
   รายงานการติดตามประเมินผลแผน
รายงาน
   รายงานทางการเงิน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานการประชุมผู้บริหาร
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ เทศบาลตำบลควนศรี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สมาชิกเทศบาล
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ แบบกระบะยกเทท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 29 มิ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาตรวจรับพัสดุ (ดู : 3) 27 มิ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ แบบกระบะยกเท้ายติดตั้งเครนพร้อมกระเช้าไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า กระเช้ายกได้ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร จำนวน 1 คัน (ดู : 5) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยประมินทร์ ม.3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 7) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 46) 17 มี.ค. 2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกเหรียง (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 14 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตซอล หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 42) 11 มี.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 37) 9 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ถนนสายวัดควน-โคกเหรียง หมู่่ที่ 8 บ้านควนวัด-หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง ตำบลควนศรีฯ (ดู : 85) 14 ธ.ค. 2564
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำบริเวณศาลา หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 128) 3 ส.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) (ดู : 169) 4 มิ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด ของหมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 163) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 182) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังใหญ่ – ท่าชี ของหมู่ที่ 4 บ้านวังใหญ่ ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 149) 13 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 147) 5 พ.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ3 (ซอยลุงกล่ำ-บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 145) 2 เม.ย. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ – บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 152) 31 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับวัสดุโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทางแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 148) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน (กูชีพ) ระหว่างเดือนเมษาษา - กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 119) 29 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ–บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 111) 29 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาอุทิศ 3 (ซอยลุงกล่ำ – บ้านนายวันชัย) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย (ดู : 112) 25 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยบ้านนายนิ่ง หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 111) 22 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยพรรณี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 128) 22 มี.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนซอยลุงหงส์ หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 140) 22 ก.พ. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน หมู่ที่ 4 (ดู : 105) 15 ก.พ. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายประชาอุทิศ 1 หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 128) 29 ม.ค. 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยาง สายทุ่งกรูด หมู่ที่ 5 บ้านมอเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 119) 29 ม.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างอาคารสถานที่ตั้งถังขยะภายใน เทศบาลตำบลควนศรี (ดู : 114) 28 ม.ค. 2564
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (ดู : 118) 18 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 23 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 141) 9 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 150) 7 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งทือพัฒนา หมู่ที่ 2 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 145) 29 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 149) 8 ก.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 147) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายนิ่ง หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด (ตอนที่ 2) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 165) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ครั้งที่ 2 (ดู : 151) 6 ส.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงเรียนบ้านควนพรุพี ผ่านศาลาหมู่บ้านถึงสามแยกบ้านนายสมพงษ์ พัฒน์ศรีทอง (หมู่ที่ 7) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 187) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควน หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง (อ่างเก็บน้ำหนองนางไร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเหรียง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 158) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย และโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 151) 21 ก.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางพะยอมถึงบ้านนายสิทธิพร (ซอยประชาอุทิศ 4) หมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 159) 8 ก.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล (กลางแจ้ง) ณ โรงเรียนบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 บ้านควนพรุพี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 48 เมตร และติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามกีฬาฟุตซอล พร้อมอุปกรณ์และงานอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 212) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวัด หมู่ที่ 8 บ้านควนวัด ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 169) 18 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากจน (หมู่ที่ 4) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (ติดตั้งถังเก็บน้ำทรงแซมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร) ของหมู่ที่ 1 บ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 165) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 – สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 (ดู : 166) 27 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองเมา หมู่ที่ 6 บ้านควนเนียง ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 167) 21 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลควนศรี เรื่อง กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเรือง (หมู่ที่ 8) ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 159) 5 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อรถส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซลฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 174) 10 มี.ค. 2563
เผยแพร่ (ร่าง) ขอบเขตงาน (terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู : 167) 4 มี.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน 1 คัน (ดู : 166) 4 มี.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินสะสม (จ่ายขาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ดู : 153) 2 มี.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนพรุพี หมู่ที่ 7 - สายบ้านในไร่ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 177) 22 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกองคลัง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 162) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 160) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 21 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 158) 13 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ อปพร. หมายเลขทะเบียน กท 5950 สุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 156) 13 ม.ค. 2563
เผยแพร่สาระสำคัญในหนังสือสัญญาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 151) 8 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
เทศบาลตำบลควนศรี หมู่ที่ 2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270โทรศัพท์ : 077-267049 โทรสาร : 077-267049
E-mail Address : 6841205@dla.go.th
Copyright © 2018. www.khuansri.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs